ICD 9 CM Index

Xyloketosuria 271.8
Xylosuria 271.8
Xylulosuria 271.8
XYY syndrome 758.81