ICD 9 CM Index

Xanthelasma 272.2
Xanthelasmatosis essential 272.2
Xanthelasmoidea 757.33
Xanthine stones 277.2
Xanthinuria 277.2
Xanthofibroma M88310 Neoplasm connective tissue benign
Xanthomas xanthomatosis 272.2
Xanthosis 709.09
Xenophobia 300.29
Xeroderma congenital 757.39
Xerophthalmia 372.53
Xerostomia 527.7
Xiphodynia 733.90
Xiphoidalgia 733.90
Xiphoiditis 733.99
Xiphopagus 759.4
XO syndrome 758.6
XXX syndrome 758.81
XXXXY syndrome 758.81
XXY syndrome 758.7