ICD 10 CM Codes

E10.641 Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemia with coma
E10.649 Type 1 diabetes mellitus with hypoglycemia without coma