ICD 10 CM Codes

E10.610 Type 1 diabetes mellitus with diabetic neuropathic arthropathy
E10.618 Type 1 diabetes mellitus with other diabetic arthropathy