ICD 10 CM Codes

E10.21 Type 1 diabetes mellitus with diabetic nephropathy
E10.22 Type 1 diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease
E10.29 Type 1 diabetes mellitus with other diabetic kidney complication