DRG

E10.21   Type 1 diabetes mellitus with diabetic nephropathy
E10.22   Type 1 diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease
E10.29   Type 1 diabetes mellitus with other diabetic kidney complication
E88.3   Tumor lysis syndrome
I12.0   Hypertensive chronic kidney disease with stage 5 chronic kidney disease or end stage renal disease
I12.9   Hypertensive chronic kidney disease with stage 1 through stage 4 chronic kidney disease, or unspecified chronic kidney disease
I13.11   Hypertensive heart and chronic kidney disease without heart failure, with stage 5 chronic kidney disease, or end stage renal disease
N17.0   Acute kidney failure with tubular necrosis
N17.1   Acute kidney failure with acute cortical necrosis
N17.2   Acute kidney failure with medullary necrosis
N17.8   Other acute kidney failure
N17.9   Acute kidney failure, unspecified
N18.1   Chronic kidney disease, stage 1
N18.2   Chronic kidney disease, stage 2 (mild)
N18.3   Chronic kidney disease, stage 3 (moderate)
N18.4   Chronic kidney disease, stage 4 (severe)
N18.5   Chronic kidney disease, stage 5
N18.6   End stage renal disease
N18.9   Chronic kidney disease, unspecified
T79.5XXA   Traumatic anuria, initial encounter